THI CÔNG HOÀN THIỆN – NỘI THẤT

Các công tác thi công hoàn thiện – Nội thất sẽ có nhiều sự thay đổi để phù hợp với tính tính chất và khối lượng của từng công trình.

Đây là Qui trình cơ bản dùng chung cho các công trình được INHO Interior biên soạn.